FORMER CENTRAL VIGILANCE COMMISSIONERS

SH. N.S. RAU

19/02/1964 - 23/08/1968

SH. S. DUTT

28/10/1968 - 16/02/1972

SH. B. K. ACHARYA

09/09/1972 to 08/09/1977

SH. M. G. PIMPUTKAR

17/09/1977 - 30/04/1980

SH. R. K. TRIVEDI

30/10/1980 - 18/06/1982

SH. R. P. KHANNA

08/07/1982 - 07/07/1985

SH. U. C. AGARWAL

08/07/1985 - 07/07/1988

SH. C. G. SOMIAH

17/10/1988 - 26/03/1990

SH. T. U. VIJAYASEKHARAN

04/04/1990 - 03/04/1995

SH. S.V. GIRI

03/11/1995 - 09/11/1998

SH. N. VITTAL

03/09/1998 to 02/09/2002

SH. P. SHANKAR

03/09/2002 to 02/09/2006

SH. PRATYUSH SINHA

07/09/2006 to 06/09/2010

SH. P. J. THOMAS

07/09/2010 to 03/03/2011

SH. PRADEEP KUMAR

14/07/2011 to 28/09/2014

SH. RAJIV

29/09/2014 to 09/06/2015

SH K.V. CHOWDARY

10/06/2015 to 09/06/2019

SH. SHARAD KUMAR

10/06/2019 to 24/04/2020

SH. SANJAY KOTHARI

25/04/2020 to 23/06/2021

SH. SURESH N PATEL

24/06/2021 to 24/12/2022